Toimitusehdot

Takaisin etusivulle

Toimitusehdot

Yleiset sopimusehdot 

1. Soveltamisala

1.1 Myyjän ja tilaajan välisissä sopimuksissa noudatetaan näitä sopimusehtoja alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Ehtoja sovelletaan myös samalla sopimuksella muiden teknisten laitteiden toimituksiin.

2. Tarjous ja sopimuksen syntyminen 

2.1 Myyjän tarjous on sitovana voimassa 14 päivää sen antamisesta, ellei muuta ole sovittu. Sopimus syntyy, kun Tilaaja vahvistaa tarjouksen kirjallisesti. 

3. Sopimuasiakirjojen pätevyysjärjestys

3.1 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaiset, noudatetaan niitä seuraavassa pätevyys järjestyksessä:

  • tilausvahvistus ja tilausvahvistuksen liitteet
  • tarjous
  • kustannusarvio
  • tarjouspyyntö
  • nämä yleiset sopimusehdot.

4. Tilauksen peruuttaminen tai muuttaminen

4.1 Tilaus tai sen osa voidaan peruuttaa tai muuttaa vain, mikäli Myyjä hyväksyy peruutuksen tai muuton ja ostaja korvaa peruutuksesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Ostaja voi tarvittaessa muuttaa sovittua nouto- tai toimituspäivää sopimalla uuden ajankohdan viimeistään viisi arkipäivää ennen toimitusta Myyjän kanssa, jolloin ostaja vastaa Myyjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. 

5 Kuljetukset

5.1 Jollei toisin ole sovittu, myyjä huolehtii kuljetuksesta ostajan kustannuksella.
5.2 Myyjän on annettava ostajalle kirjallisina tarpeelliset ohjeet kuljetuksesta, työmaareiteistä, purkamispaikasta sekä tavaran varastoinnista ja suojauksesta. Ostaja on velvollinen noudattamaan annettuja ohjeita.

6. Maksuehdot
6.1 Maksuehto on 10 päivää netto toimitus- tai noutopäivästä lukien, ellei erikseen kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli ostajan suoritus viivästyy, Myyjä perii 8% prosentin viivästyskoron. Ostajan tulee suorittaa maksu Myyjän erikseen ilmoittamalle pankkitilille eikä Myyjällä ole velvollisuutta vastaanottaa maksusuorituksia toimipaikoissaan. Maksu katsotaan suoritetuksi sillä hetkellä, kun se on kirjautunut Myyjän pankkitilille. Jos suoritus viivästyy ja Myyjä on antanut maksumuistutuksen, pidättää Myyjä oikeuden pysäyttää tavaran toimitukset tai purkaa sopimus, jolloin koko jäljellä oleva saatava erääntyy heti ostajan maksettavaksi.

7. Asiakirjat
7.1 Molemmat osapuolet vastaajat toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien mittojen oikeellisuudesta.

9. Toimitus

9.1 Tuote tai tuotekokonaisuus (myöhemmin tavara) toimitetaan osapuolten sopimana toimitusaikana.

9.2 Jos myyjän viivästyksen vuoksi tavara on luovuttamatta ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi, ostajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes myyjän vastaava suoritus tapahtuu. Jos toimitus on viivästynyt vain osaksi, ostaja ei kuitenkaan saa pidättyä maksusta siitä osin kuin se ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Toimituksen jälkeenkin ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa hinnasta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

10. Tavaran tarkastaminen ja muistutukset
10.1 Ostajan velvollisuutena on tavaran noutaessaan tai tavaran saapuessa tarkastaa tavara. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle tavaran virheestä, joka havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, viimeistään 8 vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta tai tavaran noutamisesta. Mikäli ostaja laiminlyö tavaran tarkastusvelvollisuuden tai ei ilmoita Myyjälle tavaran virheestä tässä kohdassa mainittujen määräaikojen sisällä, ostaja menettää oikeutensa esittää Myyjälle vaatimuksia virheen johdosta. Myyjällä on oikeus tarkastaa ostajan reklamoinnin alainen tavara ja tapauskohtaisen arvionsa jälkeen oikaista virhe joko korjaamalla tai toimittamalla uuden tavaran, alentamalla tai palauttamalla tavaran kauppahinnan. Ostajalla on oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta, mikäli kyse on olennaisesta virheestä ja ostaja on reklamoinut virheestä Myyjälle, joka ei ole oikaissut virhettä kohtuullisessa ajassa. Ostajan oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksusta koskee kuitenkin vain virheen alaista osaa kauppasummasta toimituksen määrästä riippumatta.

11. Vahingonkorvaus
Vahinkoa kärsivän osapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin toisen osapuolen sopimusrikkomuksen aiheuttaman vahingon rajoittamiseksi. Jos osapuoli on laiminlyönyt tämän, hänellä ei ole oikeutta korvaukseen vahingoista, joiden syntymisen hän olisi tuolla tavoin voinut estää.

Tavaran virheestä tai Myyjän viivästyksestä mahdollisesti aiheutuva vahingonkorvausvastuu rajoittuu virheellisen tai viivästyneen tavaran hintaan. Myyjä ei vastaa ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten:

  •  tuotantotappioista ja saamatta jääneistä voitoista;
  • muista kustannuksista, jotka johtuvat tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä tai tuotannon tai palvelun keskeytymisestä; 
  • muusta vahingosta, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla;
  • vahingosta, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta; tai
  • muusta samankaltaisesta, vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. 

11.1 Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus on muutoin kohtuuton ottaen huomioon sopimusrikkomuksen syy, vahinkoa kärsineen osapuolen mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, osapuolten varallisuusolot, urakkahinta, vahingon aiheuttaneen osapuolen mahdollisuus ennakoida ja ehkäistä vahingon syntyminen sekä muut seikat.

12. Vahingonvaaran siirtyminen
Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sovitun mukaisesti luovutettu ostajalle. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

13. Omistuksen pidätysehto
13.1 Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu ostajan hallintaan. 

13.2 Silloin kun myyjä huolehtii kuljetuksesta, tavara luovutetaan ostajan hallintaan purkamalla se kuljetusvälineestä sovitussa paikassa. Ostajan asiana on huolehtia tavaran siirtämisestä asennus- ja varastointipaikkaan, jollei muuta ole sovittu.

13.3 Luovutuksen jälkeen myyjästä riippumattomasta syystä tapahtuvasta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta vastaa ostaja, jonka on siis vahingosta huolimatta maksettava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.

13.4 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun hinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu. 

14. Muutokset
14.1 Myyjä pidättää oikeuden tuote-, hinta-, maksuehto-, viivästyskorko- ja toimitusehtojen muutoksiin.

15. Ylivoimainen este
15.1. Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este ja/tai tavaran toimituksen viivästyminen johtuu ostajasta tai tämän vastuulla olevasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimuksen täyttämisen, kuten työselkkaus, tulipalo, sota, luonnonmullistus tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

16. Sopimusehdon pätemättömyys
16.1 Sopimuksen jonkin ehdon pätemättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sopimus pysyy voimassa aivan kuin pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto olisi korvattu ehdolla, jonka taloudellinen vaikutus on vastaava.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen
17.1 Tilaukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos neuvottelut eivät johda ratkaisuun, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

18. Henkilötietojen käsittely

18.1 Production Mill HIILI Oy käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa asiakas- ja työsuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja.  Asiakasrekisteriin henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen sekä palvelusuhteen hoitamiseksi henkilötietosuojalain 8§ 2. ja 5. lukujen mukaisesti. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen ja yrityksen sekä tilaus- ja laskutushistorian.

​HIILI ei luovuta yhteystietoja eteenpäin EU:n ja ETAn ulkopuolelle.

18.2 Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Production Mill HIILI:n henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.

Tarkastuspyyntö on tehtävä sähköpostitse katja (a) hiili.fi

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista.

Itseään koskevat tiedot voi tarkastaa puhelimitse tai sähköpostitse. Omien tietojen sisältämän virheen korjaamista voi pyytää samassa yhteydenottopyynnössä.